گول دنیا را مخور …. _اموزنده

گول

گول دنیا را مخور ………!!

ماهـیان شهر ما از کـوسـه ها وحشی ترند
بــره های این حوالی گــرگ ها را میدرند

سـایه از سـایه هراسان در میان کوچه ها
زنــده ها هم آبـروی مــردگان را میبرند