مسئله بهشت يا جهنم کنم

مسئله بهشت يا جهنم کنم،

من تمایلی ندارم خودم را درگير
مسئله بهشت يا جهنم کنم،
چون در هردو قسمت دوستان خوبی دارم!

مارک تواين

هرگز با احمق ها بحث نکنید

مارک تواین

هرگز با احمق ها بحث نکنید.
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند!

مارک تواین