تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است…

الهی قمشه ای

تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است

چون بزرگان عالم بیش از هر کسی می دانند که بزرگی درآنها نیست

بلکه آنها مجرای عبور آن عظمت وآن هنر وآن خلق خوش هستندوچه منتی بر دیگران؟

مثل اینکه روزنه بگوید این نورها که میبینید مال من است ونور کجا مال روزنه است

بلکه نور مال آفتاب است

الهی قمشه ای

چه زود دیر می‌شود…

متن سید علی صالحی

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم
و به عبورشان می‌خندیم!
چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم
و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را
چه زود دیر می‌شود…
و نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آید
شاید ما نباشیم !

سید علی صالحی

غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست_ اموزنده

نان

هیچکس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست…
و همه مردم شهر بانگ برآورده چرا ایمان نیست؟!!!
و کسی فکر نکرد…
که زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست!!!