ماه مهر

ماه مهر

از مهر بگو ماهِ من !
من … سراپا گوشم