مردن و زنده شدن _ فروغ فرخزاد

تکستدونی

کاش میمردم و دوباره زنده می شدم و می دیدم که هیچ کس دور خانه اش دیوار نکشیده است

فروغ فرخزاد

راست و دروغ _ فروغ فرخزاد

تکستدونی

گاهی باید دروغ را راست پنداشت

و گاهی راست را دروغ

بی فریب خوردن، زندگی سخت است.

فروغ فرخزاد