فراموش نمى شوند….

فراموش نمى شوند

فراموش نمى شوند
پدرانى كه مُرده اند
و مادرانى كه با مرگ ِ آن ها
دفن شدند…