زمزمه _مولانا

مولانا

آنکه بی باده کند

جان مرا مست

کجاست ؟

مولانا