دلنوشته_ مولوی

دل

بر هیچ دلی مَباد و بر هیچ تنی
آنچْ از غم ِ هجران ِ تو بر جان منست

مولوی