گل ها چه مهربانند_عاشقانه

گل

گل ها چه مهربانند،
بی دریغ شکوفه می دهند،
بی دریغ عطر می پراکنند،
گلبرک هایشان را تقدیم نسیم می کنند،
و عاشقانه پر پر می شوند،
و ما،
چه آسان می گذریم ،
از کنار یک گل.