با تو باید شراب نوشید_ عاشقانه

نرگس را به جنون کشاند

با تو باید شراب نوشید
و تا صبح
سیاهی شب را ستایش کرد
با تو باید ریحان چید
و گلدان ها را با عطر نگاهت، نوازش کرد
با تو باید کنار دریا نشست
و به افق
نگاه های بی کران کرد
با تو باید
بی کفش بر شن های داغ قدم زد
خنکای شب را سر کشید، مهتاب را نوش جان کرد
با تو باید تا صبح غزل خواند
شعر گفت،،شیداشد،،شورگرفت…!!!
نقاشی کرد
نرگس را به جنون کشاند…!!!
گر گرفت،،آتش را به جان خرید…!!!
با تو باید
روز ها را شمرد و عاشقی را به ثانیه ها هدیه کرد ..