اشک هنگام شکست _ آموزنده

اشک شکست

اشکی که هنگام شکست میریزیم

همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .