پند اموز_آلبر کامو

آلبر کامو

اگر همه کس اسرار نهان خود را فاش و حرفه ی حقیقی و هویت خود را اعلام می‌کرد، ما سرگیجه می‌گرفتیم!

آلبر کامو