پند اموز_وین دایر

وین دایر

رنج
از خواسته‌ها
سرچشمه می‌گیرد ..

وین دایر