نحوه افكار و اندیشه های انسان

نحوه افكار و اندیشه های انسان

نحوه افكار و اندیشه های انسان به گونه ای است كه امكان دارد تنها خواندن یك كتاب،

پایه اندیشه ها و افكار او را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممكن است كتابی،

مسیر سرنوشت میلیونها انسان را در جاده مخصوصی بیندازد.

انیشتن