دل یک زن تمای دنیای اوست …

دل زن

دل یک زن تمای دنیای اوست
شاه دنیایش باش ای مرد
نه سردار سپاهی که احساسش را در هم میشکند !