من تو را برای شعر بر نمی گزینم

من تو را برای شعر بر نمی گزینم

من تو را برای شعر بر نمی گزینم

شعر

مرا برای تو برگزیده است

در هشیاری

به سراغت نمی آیم

هربار

از سوزش انگشتانم

در می یابم

که باز نام تو را می نوشته ام

حسین منزوی