معلق و بی انتها_ شاملو

معلق و بی انتها

به تو دست می سایم و جهان را در میابم

به تو می اندیشم

و زمان را لمس می کنم

معلق و بی انتها

عریان