عشق همین است…

عشق همین است،

عشق همین است،
همین که تو چاقویی هستی که من دائما در زخم هایم پیچ و تابش می دهم ..
کافکا