نمیدانم از تقدیر گله کنم یا…

نمیدانم از تقدیر گله کنم

نمیدانم از تقدیر گله کنم
یا از قسمت
که با هم دست به دست سرنوشت داده اند

ستاره ام در اسمان شب گم شد و کبوترم در اسمان روز