ستاره ی من باید دور، تاریک و بی معنی باشد…!

ستاره ی من باید دور، تاریک و بی معنی باشد…!

اگر راست باشد که هر کس ستاره ای در آسمان دارد،
ستاره ی من باید دور، تاریک و بی معنی باشد…!
اصلا شاید من ستاره ای نداشته ام…!
زندگی من مانند بیابانیست که در آن لاشه ی کاروان روزهای گذشته روی هم تل انبار می شود…!

صادق هدایت