پدرم کارگر بود_سابیر هاکا

سابیر هاکا

پدرم کارگر بود

مرد با ایمانی

که هر بار نماز می خواند

خدا

از دست هایش خجالت می کشید!

 

سابیر هاکا