شاید سالهابعد …_ پاییز

شاید سالهابعد ...

شاید سالهابعد …

درگذراین پاییزهای گرفته …

وغمیگن …

کسی درکنجی ازدنیا انتظارم را بکشد

کسی که بی تمنا باشد … ناب باشد … بی بهانه تاابد!