من تا صبح بیدار میمانم…

من تا صبح بیدار میمانم

       شبها که همه می خوابند،
من تا صبح بیدار میمانم
نمیدانی چه لذتی دارد
ساعتهایی که یقین دارم
تنها منم که به تو فکر میکنم…

امیررضا رفیق