ترس تمام شدن وقت…

ترس تمام شدن وقت...

پرنده ها هرگز ديرشان نمى شود.
هيچ سگى ساعتش را نگاه نمى كند.
و گوزنها نگران فراموش كردن تولدها نيستند!
فقط انسان، زمان را اندازه مى گيرد.
و ساعت را اعلام مى كند.
و به همين دليل فقط انسان است؛
كه از ترسى فلج كننده، رنج مى برد!
ترس تمام شدن وقت…