اصلا خدا زن ها را آفریده_عادل دانتیسم

عادل دانتیسم

اصلا خدا زن ها را آفریده
تا نازشان خریدار داشته باشد
زن ها آفریده شده اند تا زن باشند
و مردها با تمامِ مردانگیشان
با تمامِ غرورشان
به پایِ بهانه هایشان بنشینند
زن ها آفریده شده اند
تا در عینِ سادگی هایِ کودکانه ی شان
تکیه گاهِ خستگی هایِ شبانه ی
مردانه باشند
و باور کن
امن تر از آغوشِ زن
وقتی تمامن تو را عاشقی می کند
وجود ندارد . .
زن ها اگر زن باشند
آن هم به معنی واقعی کلمه
خدا هم گاهی شانه هایشان را
برایِ خستگی هایش
نیازمند می شود

عادل دانتیسم