همه چیز می تواند از یک اتفاقِ ساده آغاز شود

عادل دانتیسم

همه چیز می تواند از یک اتفاقِ ساده آغاز شود
از یک
خانوم شما اول بفرمایید !
آقا ببخشید ساعت چند است ؟
از یک نگاه و یک سلام !
همه چیز می تواند یک ساده ی پیچیده شود
یک بی قراریِ مدام !
ساده اگر آغاز شد
ساده باش ساده بمان
ساده ها همیشه ماندنی ترند
عاشق ترند
ساده ها عاشق که می شوند
دیگر حتی نمی پرسند از رهگذری ساعت را !
تلفن را برمی دارند؛ شماره ی تو را می گیرند
و به بهانه ی ساعت
تو را از راهِ دور می بوسند
و بلند می گویند دوستت دارم !
همه چیز گاهی ساده باشد بهتر است
یک چای و کیک _ یک مهمانیِ دو نفره
سادگی از همه چیز
ماندنی تر است
زیبا تر است
.
عادل دانتیسم