کلماتت را به خوبی انتخاب کن

جیدو کریشنامورتی

کلماتت را به خوبی انتخاب کن،
چرا که آنها جهان پیرامونت را می سازند …
.
 جیدو کریشنامورتی