به او اعتماد کن_ پروردگار

به او اعتماد کن.

 هرگاه پروردگارت تو را به سوی پرتگاهی سوق داد

به او اعتماد کن.

زیرا یا تو را از پشت می گیرد ،

یا به تو پرواز کردن را می آموزد