دلنوشته_دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی

خالق من «بهشتی» دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛
و «دوزخی» دارد، به گمانم کوچک و بعید؛
و در پی دلیلیست که ببخشد ما را …

«دکتر علی شریعتی»