زیاد جدی نگیر حال خرابم را

زیاد جدی نگیر حال خرابم را

زیاد جدی نگیر حال خرابم را
فردا بازهم می خندم
تنها
امروز
با دلشوره بیدار شده ام
نه بهانه میگیرم
نه حرفم می آید
این حس های جدید
داره خرخره ی خنده هایم را می جود
انگار که از غصه هم بالاتر داریم
چیزی شبیه بی تقاوتی های دم به دم
دنیایم پر شده از دوست داشتن های
پر بغض
واین دارد
دمار از روزگارم
در می آورد!