خاطرات_دل تنگی

ته نشین خاطرهایت گشته ام

تکانی بده

تا به “خاطرت آیم…!