عزیزم_ عاشقانه ها

عزیزم

عزیزم
از من نپرس
اجناس کدام مغازه
زیباتر بود
من تمام مدت
در شیشه ی ویترین ها
خودمان را تماشا می کردم