هیچ گاه از سکوت ادامه دار یک زن خوشحال نباشید

هیچ گاه از سکوت ادامه دار یک زن خوشحال نباشید

هیچ گاه از سکوت ادامه دار یک زن خوشحال نباشید
زن ساکت،
یا مرده ای ست در درون
یا آتش زیر خاکستر ..