زنی تو را بی وقفه عاشق بوده است…..

زنی تو را بی وقفه عاشق بوده است

آن قدر مرا به سینه ات بفشار
که ضربان قلب
بر پوست تنت نقش ببندد
تا آیندگان
از سنگواره ی سینه ی تو بدانند که
زنی تو را
بی وقفه عاشق بوده است!

روشنک آرامش