قلب یک زن مانند یک گور است

ویرجینیا وولف

کسی که در آن رفت هرگز بیرون نمی آید .
و اما قلب یک مرد مانند یک مغازه هست
نمی توانی حساب آن هایی که می آیند و می روند را داشته باشی !
 

ویرجینیا وولف