زندگی یک اثر هنریست _ آموزنده

هنر زندگی

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی

بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر