زندگی همین دوست داشتن های ساده ست …

زندگی همین دوست داشتن های ساده ست

زندگی همینه
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن
زندگی همین دوست داشتن های ساده ست