تندتر از آب روان عمر روان می گذرد

تندتر از آب روان عمر روان می گذرد

از صدای گذر آب چنان می فهمم

تندتر از آب روان عمر روان می گذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آن قدر سیر بخند که ندانی غم چیست