ای کاش می دانستم زندگی کرده ام یانه…

ای کاش می دانستم زندگی کرده ام یانه؛

ای کاش می دانستم زندگی کرده ام یانه؛
زندگی می کنم یا نه؛
زندگی خواهم کرد یانه؛
این همه چیز را ساده می کند.