زندگی جیره مختصری است…

کنارش عشق است،

زندگی،
جیرهِ مختصری اسـت،
مثل یک فنجان چای،
و کنارش عشق است،
مثل یک حــبهء قنــد،
زندگی را با عـشق،
نوشِ جان باید کرد!

سهراب سپهری