زندگیت_عاشقانه

عشق

گاهي مي توان همه ي زندگي رادر آغوش گرفت و بوسيد !
كافيست يك نفر تمام زندگيت باشد…!!