تو نمی دانی مردن_احمد شاملو

احمد شاملو

تو نمی دانی مردن
وقتی که انسان مرگ را شکست داده است
چه زندگی ست!

احمد شاملو