روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند…

روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند

روزهای رفته
به چوب کبریت های
سوخته می مانند
جمع آوری شده
در قوطی خویش
هر کاری می خواهی بکن
آن ها دوباره روشن نمی شود
و روزی سیاهی آن ها
دستت را آلوده می کند
روزهای چوبی ات را
باید از همان آغاز
بیهوده نمی سوزاندی