تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد خودتان هستید

تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد خودتان هستید

زمانیکه بخواهید وصیت نامه بنویسید متوجه خواهید شد
تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد خودتان هستید
پس تا زنده هستید…
نسبت به خود سخاوت داشته باشید

 تولستوی