بال فرشته_ روزگار

فرشته ای که برای نجاتم به زمين آمده بود، رسالتش را به نگاهی ديگر فروخت! کسی که ميخواست مرا مثل خودش آسمانی کند، حالا با کسی ديگر در اين نزديکيها زندگی ميکند من از او دلگير نيستم؛ زمين است و هوسهايش ...! فقط کمی برايش نگرانم؛ او بالهايش را.. و آسمان را فراموش کرده . - عیسی صمدی

فرشته ای که برای نجاتم به زمين آمده بود،
رسالتش را به نگاهی ديگر فروخت!
کسی که ميخواست مرا مثل خودش آسمانی کند،
حالا با کسی ديگر در اين نزديکيها زندگی ميکند
من از او دلگير نيستم؛ زمين است و هوسهايش …!
فقط کمی برايش نگرانم؛
او بالهايش را.. و آسمان را فراموش کرده .

 عیسی صمدی