زمستان از نیمه گذشته…

زمستان از نیمه گذشته وُ خبری از آن برف نیست... پس من کجا گم شوم؟ چگونه؟

زمستان از نیمه گذشته وُ
خبری از آن برف نیست…
پس من کجا گم شوم؟ چگونه؟