به زمین بگو _کامران رسول زاده

یار

به زمین بگو مرا نگیرد
من از جاذبه ی چشم های توست
که نمی افتم…

کامران رسول زاده