عشق آمد_شاملو

شاملو

عشق آمد و
دردم از جان گریخت ،
آغاز از پایان آغاز شد …
“شاملو”