اسم مستعار امید _ حسین پناهی

اسم مستعار امید

عشق…

اسم مستعار امید های ناگزیری است که …

شنبه ها را به یکشنبه ها میکشاند…!!!

حیسن پناهی