آدمها لالت می کنند…

آدمها لالت می کنند،

آدمها لالت می کنند،
بعد هی می پرسند
چرا حرف نمی زنی!؟
این خنده دارترین نمایشنامه دنیاست!

 نیل سایمون

کسي مرا به آفتاب…

فروغ فرخزاد

کسي مرا به آفتاب
معرفي نخواهد کرد
کسي مرا به ميهماني گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردني ست

فروغ فرخزاد

زیبایت_ عکس نوشته

دوست عجب امنیت خوبی ست می توانی با او خود خودت باشی

نه گفتن_ عکس نوشته

عکس نوشته

کاش دنیا_بازیش را به ما می باخت

بازیش را به ما می باخت

کاش دنیا یکبار هم که شده

بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد

این بردهای تکراری برایش؟!…